illustration: Shutterstock

Vi frågar...

Det nya normala

Hur kommer vi mötas och resa i höst? Vi frågade fyra HR-chefer hur det ser ut på deras arbetsplatser och hur de anpassar verksamheten.

Det här tre frågorna ställde vi:

1. Hur ser er resepolicy ut i höst?

2. Föredrar ni fysiska eller digitala möten?

3. Kommer vi att se en återgång till de gamla rutinerna för resor och möten i arbetslivet eller är våra vanor/rutiner förändrade i grunden?

»Nu är det upp till oss att ta vara på lärdomarna«

1. Internationella tjänsteresor ska undvikas. Även nationella tjänsteresor ska begränsas till de mest nödvändiga och samtliga resor ska stämmas av med närmaste chef innan avfärd.

2. Vi föredrar båda två, men vi väljer mötesform beroende på mötets syfte och mål. Inplanerade fysiska möten på kontoret som inte kan hållas digitalt, genomförs endast om de är verksamhetskritiska och/eller viktiga nu under pandemin.
Fysiska möten fyller en viktig funktion och är bra när vi vill etablera nya relationer, när vi ska ha medarbetarsamtal och när vi vill frigöra den kollektiva intelligensen. Digitala möten däremot lämpar sig exempelvis bra för avstämningar med människor vi redan har en god relation med samt uppföljningssamtal om redan uppstartade projekt.

3. Det som tidigare har setts som svårt och omöjligt har under pandemin motbevisat oss. Nu är det upp till oss att ta vara på lärdomarna. När corona är över hoppas jag att vi på ett effektivt sätt kan kombinera digitala och fysiska arbetsmetoder.

»Vi kommer inte att avskaffa fysiska möten och kontor«

1.  Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd och anpassar oss på ett sätt som både är tryggt och säkert, och som påverkar verksamheten så lite som möjligt. I möjligaste mån undviker vi både tjänsteresor och fysiska möten och genomför i stället möten digitalt via Teams. 

2.  På avdelningsnivå får varje chef tänka till kring vilka möten och aktiviteter som är möjliga att genomföra. Är man ett mindre team kan till exempel fysiska möten genomföras medan det är lämpligt med digitala möten om teamet är större. Exempel på möten där det kan vara en fördel att ses fysiskt är uppstartsmöten, strategimöten och kreativa workshops. Den som ansvarar för mötet säkerställer att lokalerna är anpassade så att det finns möjlighet att hålla tillräckligt avstånd samt att informera mötesdeltagarna om vad som gäller. Så långt det är möjligt undviker vi att ställa in planerade möten och utbildningar, i stället anpassas de så att de kan genomföras i mindre grupper eller i digital form.

3. Jag tror inte att vi kommer göra en helomvändning och avskaffa fysiska möten och kontor, däremot kommer vi plocka med oss det som är bra med hemarbete och kombinera det med det som är positivt med att vara på jobbet. Att ses är viktigt för att hålla uppe engagemang, teamkänsla och social samvaro – och vid introduktion. Det är också ofta betydligt mer effektivt att ses digitalt i stället för att resa långa sträckor. Att jobba hemma kan bidra till bättre balans i livet och mindre stress och passar bättre för vissa arbetsuppgifter som kräver mer lugn. Jag ser framför mig samarbete och kreativitet på kontoret blandat med fokuserat arbete hemma.

»Förändring av inrotade vanor tar tid«

1. Vi har vidtagit åtgärder i varje del av verksamheten för att leva upp till de gemensamma målen att minska risken för smittspridning och minimera risker att inte kunna drifta banken på kort och lång sikt. Det har lett till att vi i olika utsträckning, i olika grupper och team jobbat helt eller delvis hemifrån, eller jobbat från olika kontor eller i olika kontorszoner. Vi har också alla varit mycket restriktiva med resande och möten mellan kontor och med externa personer. Inom kontoren har vi gjort vårt bästa för att hålla avstånd och vara noga med hygienen – och självklart stannat hemma om vi inte mått bra. I höst rekommenderar vi inte något specifikt arbetssätt. Fungerar det för individen och för SBAB att arbeta på kontoret eller hemifrån så är det OK. Riskerna med både den fysiska och sociala arbetsmiljön och arbetsmiljöns hälsopåverkan är tudelad under coronakrisen avseende på hemarbete eller kontorsarbete, särskilt nu när så pass lång tid förflutit. Därför har vi inget fast rekommenderat arbetssätt.

2. Vissa av oss behöver arbeta från kontoret för att verksamheten ska fungera och driften av banken ska säkerställas. Dock är den individuella situationen helt avgörande – vad avser riskgrupp, personlig oro och färdsätt – och alla väljer arbetssätt utifrån behov. Därför uppmanar vi till dialog i teamen, avdelningarna och mellan kollegor. Detsamma gäller således mötesformen. Vi har möjliggjort för både fysiska och digitala möten och alla har alltid möjlighet att välja hur de deltar. Vad gäller resor är det behoven som styr. Vi avråder inte från nödvändiga resor men uppmuntrar till att hitta andra lösningar. Resandet är alltså minskat och begränsat men inte förbjudet.

3. Jag tror det är för tidigt att säga. Dock vet vi att förändring av inrotade vanor tar tid och att samma lösning inte passar alla. Sannolikt kommer vi kanske se en medelväg med visst ökat distansarbete men det är som sagt för tidigt att säga ännu.

»Vi kommer se ett mer flexibelt arbetsliv«

1. Vi utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla interna riktlinjer. Resor i tjänsten sker enbart om det är nödvändigt och primärt med egen bil eller tåg. Vi avvaktar ytterligare med att genomföra internationella tjänsteresor.

2. Utgångspunkten är att alla möten ska ha en digital länk i kallelsen och att de möten som bedöms nå god kvalitet vid digitalt genomförande sker digitalt. Vi har också lärt oss att det är bättre om samtliga deltagare är med på samma sätt, dvs, antingen deltar man med varsin digital uppkoppling eller så är alla med fysiskt i ett stort rum (minst en tom plats mellan varje deltagare).

3. Vi följer naturligtvis denna fråga tätt givet vårt verksamhetsområde och vår affär. Min bedömning är att vi kan räkna med förändrade grundförutsättningar för både arbetsliv, pendling och övrigt resande. Min gissning är att en ny »normalnivå« för pendling och nyttjande av kollektivtrafik nås någonstans runt 2023 förutsatt att arbetslöshet och ekonomi har stabiliserats, att ett vaccin finns framtaget och att ingen ny variant av pandemin eller motsvarande har tillkommit. Jag tror bland annat att vi kommer se en snabbare utveckling av digitalisering och ett mer flexibelt arbetsliv för dem som har möjlighet, till exempel genom arbete hemifrån.

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: fredag 18 september, 2020