Spaning

Hur mår HR-Sverige?

Visste du att tre av fyra tycker att de gör skillnad på sin arbetsplats? Eller att 80 procent av de tillfrågade har som huvuduppgift att vara strategisk partner. Vi har tagit del av en unik undersökning som genomförts av Novus för Akademikerförbundet SSR.

Hur mår HR-Sverige? Visste du att två av tre upplever en hög arbetsbelastning. Eller att 22 procent jobbar över varje vecka. Vi har tagit del av en unik undersökning som genomförts av Novus för Akademikerförbundet SSR.   Profil på de som medverkade i undersökningen  Män – 16% Kvinnor – 84%  Ålder 51- år: 37% 40–50 år: 30% 18–39 år: 33%  Hur många år har du arbetat inom HR/personalvetare?  10 år eller mer: 57% 5–9 år: 22% 1–4 år: 17% Under 1 år: 2%  Arbetar du som chef: Ja: 28% Nej: 72%  Är du med i din organisations ledningsgrupp? Ja: 36% Nej: 64%

80 procent i undersökningen svarar att en representant från HR har en plats inom organisationen.


Lena Bjurner, vd och generalsekreterare på Sveriges HR Förening

Lena Bjurner kommenterar

»HR befinner sig på många sätt på en bra plats. 73 procent är nöjda med arbets­situationen. Vi har också svart på vitt att vi gör skillnad. Men många upplever en för hög arbetsbelastning, vilket ska tas på allvar. Jag tror att i organisationerna tittar man på oss och HR måste vara föredömen när det kommer till hälsa, social hållbarhet och trivsel. 

Positivt är att 80 procent av de tillfrågade i undersökningen har som huvuduppgift att vara strategisk partner. HR har tagit en viktig roll genom pandemin. 

I 8 av 10 organisationer har HR en plats i ledningsgruppen. Jag tycker att 10 av 10 är den rätta siffran, men också här är jag övertygad om att en positiv utveckling skett. Framöver kommer vi behöva fortsätta att driva omfattande omställningsfrågor för hela organisationer och vara duktiga på att prioritera.«   

Hur stort inflytande har du på beslut som tas i verksamheten? 9% – Mycket stort 32% – Ganska stort 28% – Varken eller 22 % – Ganska litet 9% – Mycket litet

75% tycker att de gör »mycket eller ganska mycket« skillnad på sin arbetsplats.


Hur tycker du att arbetsbelastningen har förändrats det senaste året? 9% – Den har minskat 34% – Den är oförändrad 50% – Den har ökat 7% – Vet ej
Tas din kompetens tillvara på rätt sätt inom organisationen? 28% – I mycket stor utsträckning 40% – I ganska stor utsträckning 21% – Varken eller 8% – Ganska litet 2% – Mycket litet

80 procent av de tillfrågade har som huvuduppgift att vara strategisk partner i organisationen.


Hur stort eller litet inflytande har du över din egen arbetstid? 37% – Mycket stort 51% – Ganska stort 7% – Varken eller 4% – Ganska litet

22% jobbar över varje vecka. Av dem säger
44 procent att de sällan har tid
för återhämtning.


»Fler och snabbare förändringar. Digitaliseringen gör att HR jobbar mer övergripande och driver förändringarna, men ska samtidigt göra hands on-arbetet och administrationen i HR-arbetet.«

– Röst ur undersökningen om varför arbets-belastningen har ökat.

Upplever du negativ stress i ditt arbete kopplat till din arbetssituation? 11% – Ja, ofta 44% – Ja, ibland 39% – Sällan 5% – Aldrig Hur påverkar stressen? 43% har svårt att sova. 31% behöver kompromissa med sin professionalitet. 29% vill byta jobb
Om du skulle vilja utveckla din kompetens, inom vilket område skulle du vilja studera? Arbetsrätt Organisationsförändringar Förhandlingsteknik

Sex av tio tycker att arbetsbelastningen ökat under covidkrisen.


Hur nöjd är du med din arbetssituation? 26% – Mycket nöjd 47% – Ganska nöjd 13% – Varken nöjd eller missnöjd 11% – Inte särskilt nöjd 2% – Inte alls nöjd

Under pandemin har HR haft stort fokus på frågor som rör distans­arbete.

Vilka typer av arbetsuppgifter har du fått arbeta mer med under krisen?

1. Distansarbete

2. Omställning till digitala arbetssätt och digital kommunikation

3. Förändring i arbetsmiljö och arbetsförhållanden

4. Kommunikation och informationshantering

5. Implementering av förändrade arbetsrättsliga regler och policyer på arbetsplatsen

Vad anser du är det viktigaste i arbetslivet? Bra chef Att få jobba med något jag brinner för/tycker är viktigt Balans mellan arbete och fritif Bra kollegor Personlig utveckling/kompetensutveckling

Fotnot: Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR, Stockholm. Syftet med undersökningen var att undersöka vilken inställning personalvetare och de som jobbar med HR-frågor har till sitt arbete.

Publicerad: onsdag 12 januari, 2022