DILEMMAT

Glöm inte arbetstidslagen

När allt fler väljer hybridarbete så uppstår också nya krav. Arbetsgivare behöver undersöka vad som gäller för just dem, och säkerställa att arbetstidsregler efterlevs.

Med ökade förväntningar på frihet att själv välja var och när man utför sitt arbete är det viktigt att inte glömma arbetsgivarens ansvar att arbetstidsregler efterlevs. Arbetstidslagen innehåller ingen uttrycklig skyldighet att övervaka anställdas ordinarie arbetstid, men EU-domstolen har i en dom från 2019 uttalat att medlemsstaterna ska ålägga arbetsgivare en skyldighet att inrätta system som kan beräkna daglig arbetstid. Anledningen är att ett sådant system anses nödvändigt för säkerställandet av att arbetstidsregler efterlevs. Då arbetstidslagstiftningen ska tillämpas på ett EU-konformt vis är det tänkbart att en svensk domstol kan tolka in en sådan skyldighet även i dagens svenska regler. Anställda med förtroendearbetstid är ofta undantagna från arbetstidsregler, men att vara övertidsavlöst innebär inte att vara undantagen från arbetstidslagen. Att medarbetaren får extra semester i stället för övertidsersättning innebär inte automatiskt att denna inte behöver redovisa sin tid. I arbetstidslagens ögon är övertidsavlösning en ersättningsfråga som inte regleras där. Kollektivavtal innehåller ofta regler som avviker från lagens. Arbetsgivare behöver därför undersöka vad som gäller för just dem, och fundera på hur det säkerställs att arbetstidsregler efterlevs.

Text: Ebba Walberg Snygg (advokat)

Publicerad: tisdag 16 augusti, 2022

Ebba W S

Advokat Ebba Walberg Snygg. Foto: Peter Westrup