Annons: INNEHÅLL FRÅN SYMPA

INNEHÅLL FRÅN SYMPA

Fem tecken på obalans i er företagskultur

Finns det särskilda signaler att hålla utkik efter för att förstå om företagskulturen kanske inte är riktigt så framgångsrik som planerat? Absolut. I alla fall om man frågar Fons Trompenaars, författaren och personen bakom Trompenaars cultural dimensions model.

Fons delade med sig av vad han ser som viktiga signaler på en företagskultur i obalans i samband med sin medverkan på Sympa TALK i november 2022. Här delar vi vidare hans tankar – och vill du läsa mer rekommenderar vi denna guide med konkreta tips för att stärka företagskulturen.

1. Ni har problem med utbrändhet och motivation

Erbjuder ni förmåner som pingisbord, extra förmånlig föräldraledighet och årlig konferens i solen? Inget fel med det. Men det är inte en utgångspunkt för att definiera och bygga upp er kultur – utan bara de yttersta lagren av den kulturplanen.  

En annan sak att fundera över är hur jobbannonserna utformas. Om de till exempel fokuserar på innovation, medan arbetskulturen å andra sidan präglas av en toppstyrd ledarstil och där risktagande inte uppmuntras kommer ni stöta på problem. Hur kulturen presenteras utåt kan locka en viss typ av person – men det faktiska arbetslivet i organisationen kan vara bättre lämpat för andra personligheter. I så fall kommer det uppstå en missmatch mellan era nyrekryteringar och den kultur som redan är cementerad.  

2. Organisationen är mångkulturell, men splittrad

Världen är stor och möjligheterna till tillväxt är många. För många organisationer innebär tillväxt också expansion över gränserna för hemmamarknaden. Men eftersom produkt- och marknadsanpassning i hemlandet inte är någon garanti för internationell framgång är kultur- och lokalanpassning också en verklig utmaning för företag med internationell arbetskraft.  

Dessutom kan skillnaderna mellan olika delar inom företaget vara lika stora som mellan olika länder. Vet ekonomiavdelningen hur man snackar ”marknadsföring”? Är medarbetarna ofta osäkra på vad resten av företaget håller på med? Om svaret är “ja” finns det arbete att göra.

3. Värderingarna är osynliga i vardagen

Är era värderingar verkligen era värderingar? De sanna värderingarna är ofta inte de fina, glänsande orden som finns nedtecknade i företagspresentationen, utan de kollektiva beteenden för beslutsfattande som är så vanliga att ingen ens tänker på dem.

Vad värderar medarbetarna egentligen? Hur beter de sig dagligen? Och, viktigast av allt, vilka är normbärarna för att fastställa och agera utifrån era företagsvärderingar? Om ledningen och ledningsgruppen ofta beter sig tvärtemot de värderingar som ni förespråkar är det antingen brist på ledarskapsutbildning eller så har värderingarna byggts upp på ett felaktigt sätt.   

4. Medarbetarna saknar vad de behöver för att göra ett bra jobb

Nystartade företag är löst sammanlänkade hav av innovation och potential. Tillväxtföretag behöver struktur för att bygga stabilitet och upprepbara processer. Alltför mycket struktur kan dock leda till en kris för kreativiteten och innovationskraften. Även om ledningens ansträngningar för att förstå nuläget och skapa en plan för morgondagen är välmenande kan de anställda känna att de inte längre har något inflytande. 

Det här är inte någons fel. Men det måste erkännas och åtgärdas innan det blir ett verkligt problem. Om beslutsfattandet gör ledarskapet till en flaskhals för framåtrörelse är det troligt att medarbetarna saknar uppgiftsorientering: tydligt avgränsade fokusområden med definierade roller, ansvarsområden och uppdrag som gör att de kan agera mer självständigt och få hjulen att snurra igen.  

5. Ni har ett kulturdokument, men ingen vet vad det innehåller

Självbestämmande, kompetens och syfte brukar listas som de tre saker människor värdesätter mest i arbetslivet. Allt annat faller under dessa tre behov. Ändå byggs en kulturkod ofta upp isolerat av ett dedikerat team som ägnar månader åt att sammanställa den perfekta, uttömmande listan över saker som de önskar att deras kultur ska vara.  

Kultur är något som ständigt utvecklas. Den kan inte frysas i glas och hållas i stillastående tillstånd. I samma ögonblick som kulturdokumentet är färdigt är det föråldrat. En kulturkodex bör vara ett levande dokument som används inom organisationen och som ständigt finslipas genom en öppen dialog mellan alla delar av verksamheten. Om din kulturkodex inte är detta är det inte troligt att den kommer fungera som du hoppas och skapa kontakt med dina medarbetare.  

Slutligen…

Obalans är en sida av det kulturella dilemmat. Den andra är byråkratin. Man behöver lite av båda, men som Yin och Yang, på ett sätt som gör att de kompletterar varandra. Kultur är inte ett nollsummespel. Om du vill läsa mer om företagskultur och få konkreta råd för hur ni kan jobba för att stärka er kultur rekommenderar vi denna guide.

Publicerad: fredag 25 november, 2022