ÅRETS HR-BOK 2023

14 heta boktips

Äntligen sommar – och tid för läsning! 
Vilken bok får följa med dig till stranden i år? Välj bland juryns alla nomineringar till 
HR-föreningens utmärkelse Årets HR-bok 2023.


Gå vidare efter utmattning

Giorgio Grossi

Stressproblematik och sjukskrivningar på grund av utmattning är ett samhällsproblem. Boken ger praktisk kunskap för den sjukskrivne att gå vidare och hantera kvardröj­ande symtom och återfall. Ger också värdefull kunskap och förståelse för hur chefer och HR ska hjälpa medarbetare längs vägen framåt. Boken kan bidra till en inkluderande arbetsplats där allas förmågor och erfarenheter tas till vara.  


Att lyckas med förvärv och fusioner

Birgitta Landin Almhagen och Hans Richter

Gedigen bok som belyser en modell för kulturell due diligence vid förvärv och fusioner, vilken även kan användas vid förändringsarbeten och omorganisationer. Ger kunskap om förvärvsprocessen, integration samt företagskultur och erbjuder verktyg för praktiskt arbete. Användbart för ledningsgrupper, chefer, HR och andra som står inför organisationsförändringar. 


Naturligt ledarskap

Per Kornhall

I den här boken jämför Per Kornhall ledarskap i dag  med ledarskap hos dåtidens naturfolk. Han drar paralleller mellan kultur och biologi – och jämför oss människor med träd. Kronan ska symbolisera vår kultur medan trädets rötter är vårt arv. Författaren menar att det i varje grupp finns en naturlig ledare, även om ingen utsetts till det – till skillnad från våra ordinarie organisationer där det alltid ska finnas en chef, som förhoppningsvis även är en ledare. Fokus på skolans ledarskap med betoning på skolledarens roll, men läsvärd även utanför skolans värld.


Emplayment

Tommy Lundberg och Jesper Ek

Författarna presenterar en inkluderande tanke- och arbetsmodell för det moderna ledarskapet. Begreppet »emplayment« utgår från de mänskliga behoven att skapa känslomässiga band, känna samhörighet och samlas kring ett gemensamt syfte – samt få utveckla hur vi tillsammans ska jobba för att nå målen. »Emplayment« innebär att ta utgångspunkt i de medarbetare som ska uppnå organisationens mål. Här tas både teori och empiri upp i en praktisk vägledning för chefer och ledare inom privata och offentliga organisationer. 


Tillit och medledarskap

Annika Gistvall och Johanna Rådeström

En insiktsfull och praktisk guide som erbjuder ledare konkreta verktyg för att navigera i de utmaningar och möjligheter som moderna organisationer står inför. Det här är en bok som är lättläst, engagerande och fylld med värdefulla insikter. En rekommenderad läsning för alla ledare som strävar efter att främja en kultur av tillit och delat ansvar i sin organisation.


Motiverad!

Maria Appelqvist och Desirée Rova

Motivation på jobbet är kanske en självklarhet, men hur når man dit? Den här boken hjälper chefer att identifiera de sex grundläggande psykologiska behov som utgör våra drivkrafter. De får också hjälp med att sätta samman väl fungerande grupper. Genom övningar och exempel lärs grunderna i ett motivationsbaserat ledarskap ut. Författarna beskriver också hur de har inspirerats av självbestämmandeteorin som ligger till grund för boken. 


Implementeringsboken

Henna Hansson och
Ulrica von Thiele Schwarz

»Implementering är den process då någonting nytt förs in, sprids, genomförs och integreras i en organisation. Tanken är att åstadkomma något av värde.« Så beskriver författarna begreppet implementering, kopplar ihop det med begreppet innovation och hur man effektivt inför innovationer i system. Såväl forskare som författarna tar oss igenom hur man på bästa sätt går till väga, baserat på den senaste forskningen och erfarenheten. 


Adhd på jobbet

Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson

I en tid av höga krav i arbetslivet finns det flera grupper vars behov inte alltid är förstådda av arbetsgivare eller ens dem själva. Boken lyfter fram en av dessa grupper – de med ADHD på ett informativt och lättillgängligt sätt och skapar förståelse för deras utmaningar. Några av författarnas vuxna patienter berättar i boken om sina erfarenheter av arbetslivet och hur man kan få bukt med svårigheterna som en person med ADHD möter. Vi i bokjuryn vill sätta extra ljus på denna fråga som berör fler grupper än de med diagnosen ADHD och lyfter därför denna bok lite extra.


Bold

Katarina Berg

Den kompletta HR-boken som beskriver HR-processerna utifrån verkligheten på Spotify, men ger också insikter som kan användas i alla slags verksamheter. Boken visar många praktiska exempel på hur HR kan skapa framfart med lagom mycket eftertanke. Den ger också värdefull teori till varje avsnitt tillsammans med intressanta framtidsanalyser. På gränsen till obligatorisk för såväl studenter som erfarna HR-människor. Samt inte minst hos dem som möjligen undrar över den mångfasetterade kunskap som HR besitter och kan bidra med i olika organisationer.


Ledarskap för förändring och förnyelse

Magnus Forslund

Chefers och ledares vardag innefattar ofta förändringsprojekt. Omorganisering, införandet av nya systemstöd, produkter eller tjänster samt andra effekter av kreativitet, innovation och entreprenörskap inom ramen för den egna organisationen – gemensamt är att man behöver tänka och agera på nya sätt. Hur får man med sig medarbetarna? Författaren kombinerar olika teorier med konkreta verktyg och modeller. Ett innehållsrikt verk med allt från klassiska teorier till lean, innovation och förändring utifrån komplexitetsteori. 


Strategiskt lyssnande 

Mats Heide och Anette Svingstedt

Att lyssna är kanske det starkaste verktyget för oss alla eftersom det ökar engagemang, tillit och väl­mående på våra arbetsplatser. Ändå glömmer organisationer ofta att lyssna på sina medarbetare. Boken svarar på ett antal viktiga frågor kring lyssnande, inte minst varför det är viktigt för både individer och organisationer. Vi får också lära oss hur lyssnande kan stärka våra relationer.  


ett-digitalt-arbetssatt---organisationens-vag-till-det-livslanga-larandet

Ett digitalt arbetssätt

Izabella Jedel & Adam Palmquist

Boken försöker beskriva hur en organisation kan stödja det individuella lärandet i en digital kontext.

Boken är inledningsvis tämligen teoretisk, och beskriver hur olika sorters lärande ser ut. De senare delarna av boken beskriver hur man kan implementera praktiskt lärande i en organisation, det blir också väldigt pedagogiskt med kontroll-/instuderingsfrågor.

Boken fyller sitt syfte i att sprida kunskap om lärande och kompetensutveckling i organisationer – i en digital kontext.


smart-samarbete-mot-meningsskapande-mikrosystem

Smart samarbete

Alexander Löfgren

Författaren guidar oss till ett smartare sätt att samarbeta med hjälp av teoretiska modeller ifrån forskningen och praktiska tillämpningar från olika verksamheter. Då dagens verklighet är mer komplex och mer sammanlänkad behöver vi arbeta ännu smartare för att tillsammans kunna lösa gemensamma utmaningar. Boken tar upp hur vi kan arbeta med smartare samarbetsmodeller både i arbetslivet och i samhället i stort. Författaren för fram att det är i de meningsskapande mikrosystemen som individer, grupper och hela organisationer lär sig att finna vägarna till gemensam måluppfyllelse och lösningar på våra komplexa utmaningar. Boken riktar sig både till studenter och till yrkesverksamma som vill samarbeta smartare.


Listans bubblare

Drömjobbet : hur du får det och klättrar vidare

Drömjobbet
hur du får det och klättrar vidare

Anna Edward


Publicerad: tisdag 20 juni, 2023