DEBATT

Företag riskerar att fastna i den generativa AI-paradoxen

De flesta håller med om att AI kommer påverka oss och våra organisationer på djupet. Ändå prioriteras inte medarbetarnas kompetensutveckling av arbetsgivarna, skriver konsulterna Andreas Binnmyr, Oscar Dahlberg och Elin Sellberg.

Utvecklingen av generativ AI har gått mycket snabbt – och kommer att accelerera. Tekniken har fått stor uppmärksamhet och förväntas påverka arbetsmarknad, karriärvägar och utbildningar. En global undersökning av EY, som även omfattar Sverige, visar att både medarbetare och arbetsgivare är positivt inställda till generativ AI. 33 procent ser fördelar i form av högre effektivitet och nya sätt att arbeta. 50 procent av medarbetarna och 84 procent av arbetsgivarna använder i dag, eller tror att de inom 12 månader kommer att använda, generativ AI i sitt dagliga arbete. Samtidigt visar undersökningen att utbildning för att stärka medarbetarnas AI-kompetens är lågprioriterat. Bara 22 procent av arbetsgivarna och 17 procent av medarbetarna nämner kompetensutveckling inom AI som en av sina högsta prioriteringar.

Förväntningarna på generativ AI är alltså stora, men trots det prioriteras inte utvecklingen av AI-kompetens lika högt. Det finns en enighet kring att generativ AI kommer att förändra arbetslivet, men företag vet inte hur denna förändring kommer att ske. Utvecklingen av AI går snabbt och företag ställs därmed inför en paradox – gapet mellan förväntningar på teknikens positiva inverkan på effektivisering av arbetsuppgifter och den kompetensutveckling som behövs för att skapa denna positiva inverkan. Effekten av AI kommer att utvecklas genom en symbios mellan organisation, strategi, teknik och användare. Kompetensen att implementera och effektivt använda generativ AI är avgörande för att dra nytta av verktygen och skapa ett konkurrenskraftigt och framtidsfokuserat företag.

Avvägningen mellan risk och möjlighet är en svår balansgång, inte minst när det kommer till ny teknik. Att invänta lärdomar från andra företag innebär mindre risk, men en alltför avvaktande inställning kan leda till att ditt företag blir omsprunget av konkurrenter. Här är tre områden som är fundamentala när företag överväger att implementera generativ AI i HR-funktionen.

1. Kartlägg möjligheter och affärsproblem som ni vill lösa med hjälp av generativ AI inom HR

Innan ditt företag hoppar på det generativa AI-tåget och börjar bygga ett business case bör ni utvärdera specifika behov och ta fram mål där affärsnyttan är som störst. Målen kan vara allt från ökad effektivitet och mer personaliserad medarbetarupplevelse till kostnadsbesparingar eller något helt annat. Behov och mål bör staka ut vägen för vad ditt företag väljer att investera i.

2. Ta fram en strategi för HR-funktionens användning av AI

Att definiera en AI-strategi för när och hur ditt företag ska använda generativ AI är nödvändigt för att kunna ta svåra investeringsbeslut. Varje företag är unikt och har olika förutsättningar att ta hänsyn till. Några exempel på områden som är viktiga att överväga och som ofta skiljer sig åt mellan företag är efterlevnad av regelverk, övergripande strategi, digital mognad och ekonomiska villkor.

3. Stötta HR-funktionen och medarbetarna på resan framåt

Generativ AI är ett komplext och outforskat område. AI förändrar hur människor interagerar med teknik för att utföra organisatoriska processer. Om företagets medarbetare saknar nödvändig kompetens för att använda tekniken effektivt och säkert kan det påverka investeringen negativt. Det är arbetsgivarens ansvar att vägleda medarbetarna på förändringsresan för att implementeringen av AI ska bli framgångsrik.

Flera grundbultar behöver finnas på plats för att generativ AI ska kunna nyttjas effektivt när ett företag väl bestämmer sig för att investera i området. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att medarbetare redan i dag använder gratisversioner av AI-verktyg som företaget inte har någon kontroll över, till exempel ChatGPT. Utan AI-strategi, AI-policyer och riskramverk som tar ansvar för medarbetarnas AI-användning finns risker i form av etik, it-säkerhet och dataskydd. För att fortsätta vara relevanta på morgondagens arbetsmarknad och undvika att fastna i den generativa AI-paradoxen behöver därför företag agera nu.


Andreas Binnmyr, Oscar Dahlberg och Elin Sellberg, konsulter inom HR-teknologi och HR-transformation.

Publicerad: måndag 8 januari, 2024