FACTFULNESS

Visslarnas ABC

Visselblåsare har ofta fått betala ett högt pris för sitt civilkurage. Därför har EU gett direktiv om en särskild visselblåsarlag för medlemsländerna – och i Sverige är implementeringen i full gång. Alla företag med mer än 50 anställda ska ha infört visselblåsarsystem senast den 17 december. För större organisationer var deadline i fjol. Men vad är ett regelrätt visselblåsarärende, vad är det inte – och hur ser övriga visselblåsarlagar ut?

Visselblåsarlagen, eller »lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden«, har implementerats enligt ett EU-direktiv.

• Gäller »vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram«. 

• Gäller även rapportering om handlingar som strider mot EU:s och Sveriges lag.

• Skyddar fler än anställda – även leverantörer, frilansare och tredje part, som kolleger eller anhöriga.

• Privata arbetsgivare som har 50–249 anställda är skyldiga att inrätta en visselblåsarfunktion senast
den 17 december 2023.

• Större arbetsgivare ska ha system på plats sedan år 2022.

• Korruption och finansiella oegentligheter.

• Brott som rör hälsa och säkerhet.

• Miljöbrott. 

• Integritetsbrott. Felaktig användning av person­uppgifter, till exempel.

• Brott mot uppförandekod.

• Arbetstagare som ­begår brott utan koppling till ­arbetsplatsen.

• Missförhållandena rör ­arbetssituationen för den som rapporterar.

• Oegentligheter begångna av samarbetspartner.


Andelen av EU:s medborgare som inte skulle våga visselblåsa, av rädsla för negativa konsekvenser.


Sverige är bland de minst korrupta länderna i världen – på plats 5. På korruptionsindex, där 100 är minst korrupt och 0 mest korrupt, har vi dock
halkat efter. 

2022: 83/100

2020: 85/100

2015: 89/100

2012: 88/100


Som offentligt anställd har man meddelarfrihet, rätt att lämna ut uppgifter som inte omfattas av sekretess, utan risk för påföljd eller repressalier. Meddelarskydd, rätt till anonymitet, gäller för samtliga medborgare som lämnar uppgifter för publicering i medier.


Döpt efter undersköterskan som larmade om vanvård på ett äldreboende år 1997. 14 kap. 3 § eller lex ­Sarah lades till i socialtjänstlagen år 1999, en skyldighet för den som arbetar inom socialtjänsten eller Statens institutionsstyrelse att rapportera missförhållanden.


3 kap 5 § patientsäkerhetslagen. Innebär att vårdgivare har anmälningsskyldighet om en patient drabbats, eller utsatts för risk, av allvarlig skada eller sjukdom i samband med hälso- eller sjukvård.


Källor: Flash Eurobarometer 524, EU, advokat Rebecka Thörn, Delphi, transparency international.
Bilder: Shutterstock.

Publicerad: måndag 8 januari, 2024